จางเจียเจี้ย ไม่ลงร้านช็อป | เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)- ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์ | หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) |พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย | ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณฝูหรง | เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง | ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU |
 • : 022773000

ฉางซา จางเจียเจี้ย (NO SHOP) ฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง มนต์เสน่ห์เซียงซี 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)

รหัสทัวร์
: TSBSBTCSX-VZ005
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai VietJet Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฉางชา จางเจียเจี้ย

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

จางเจียเจี้ย ไม่ลงร้านช็อป | เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)- ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์ | หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) |พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย | ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณฝูหรง | เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง | ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU |
BKK
- -
CSX
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CSX
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTCSX4NCSXVZ240821A
21 ส.ค. 256725 ส.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240826A
26 ส.ค. 256730 ส.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240902A
02 ก.ย. 256706 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240903A
03 ก.ย. 256707 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240905
05 ก.ย. 256709 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240909A
09 ก.ย. 256713 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240910A
10 ก.ย. 256714 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240912A
12 ก.ย. 256716 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240916A
16 ก.ย. 256720 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240917A
17 ก.ย. 256721 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240919A
19 ก.ย. 256723 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240923A
23 ก.ย. 256727 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240924A
24 ก.ย. 256728 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241010A
10 ต.ค. 256714 ต.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241014A
14 ต.ค. 256718 ต.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241015A
15 ต.ค. 256719 ต.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241017A
17 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241021A
21 ต.ค. 256725 ต.ค. 2567

25,900

ติดต่อเรา
SBTCSX4NCSXVZ241022A
22 ต.ค. 256726 ต.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241024A
24 ต.ค. 256728 ต.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241028A
28 ต.ค. 256701 พ.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241031A
31 ต.ค. 256704 พ.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241104A
04 พ.ย. 256708 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241105A
05 พ.ย. 256709 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241107A
07 พ.ย. 256711 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241111A
11 พ.ย. 256715 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241112A
12 พ.ย. 256716 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241114A
14 พ.ย. 256718 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241118A
18 พ.ย. 256722 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241121A
21 พ.ย. 256725 พ.ย. 2567

24,900

เต็ม
SBTCSX4NCSXVZ241125A
25 พ.ย. 256729 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241126A
26 พ.ย. 256730 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241128A
28 พ.ย. 256702 ธ.ค. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241201A
01 ธ.ค. 256705 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241203A
03 ธ.ค. 256707 ธ.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241204A
04 ธ.ค. 256708 ธ.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241205A
05 ธ.ค. 256709 ธ.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241206A
06 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

26,900

ติดต่อเรา
SBTCSX4NCSXVZ241208A
08 ธ.ค. 256712 ธ.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241212A
12 ธ.ค. 256716 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241213A
13 ธ.ค. 256717 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241219A
19 ธ.ค. 256723 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241220A
20 ธ.ค. 256724 ธ.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241226A
26 ธ.ค. 256730 ธ.ค. 2567

29,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241227A
27 ธ.ค. 256731 ธ.ค. 2567

29,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241229A
29 ธ.ค. 256702 ม.ค. 2568

29,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ250101A
01 ม.ค. 256805 ม.ค. 2568

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ250102A
02 ม.ค. 256806 ม.ค. 2568

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ250103A
03 ม.ค. 256807 ม.ค. 2568

25,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 14.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Thai VietJet (VZ)
  รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  18.10 น.

  ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ VZ3604 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

  22.30 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา
  นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  HOWARD JOHNSON AIRPORT CHANGSHA หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธ์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
  จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของ ภูเขาที่สวยที่สุดของจีน มีเอกลักษณ์เป็นประตูสวรรค์ที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร และเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของชาวถู่เจีย จากนั้นนำท่านสวมผ้าหุ้มรองเท้า สัมผัสความหวาดเสียวของ ระเบียงแก้ว ที่ดังที่สุดของจีน ท่ามกลางฉากหลังของก้อนเมฆและม่านหมอก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ นำท่านเดินลงบันไดเลื่อน 999 ขั้นสู่ ประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามของภูเขาหินคาสต์อันโด่งดังของจีน ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านอิสระถ่ายรูปตามอิสระ
  ***หมายเหตุ กรณีที่กระเช้าหรือรถอุทยานหรือบันไดเลื่อนปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *** Option Show โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว ราคาท่านละ 400 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์ การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา
  *** ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการซื้อออปชั่นเพิ่มเติม บริษัทจะจัดให้คนขับรถพาท่านเข้าสู่ที่พักล่วงหน้า เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
  *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ Optional Show ผ่านหัวหน้าทัวร์และไกด์เท่านั้น ด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาทัวร์ และด้านความปลอดภัยของตัวท่านเอง รวมถึงการจัดการบริหารเวลาของกรุ๊ปทัวร์ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ **

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) สุกี้เห็ด
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  REZEN HEYI S ZHANGJIAJIE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
  นำท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งเป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบเหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกเเห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนจื่อซานและจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาทรงแท่งนับพัน เกิดจากการยุบตัวของพื้นมหาสมุทรเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสภาพพื้นผิวของดาวแพนโดร่านั้นเอง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

  บ่าย

  นำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หรือเมืองหวังชุนในอดีต ที่ถูกเปลี่ยนชื่อตามละคร Hibicus Town ละครพีเรียดย้อนยุคชื่อดังแห่งยุค 90 อันมาจากชื่อของดอกบัวที่ผุดเหนือน้ำ เมืองแห่งดอกบัวอันงดงาม ที่มีประวัติศาสตร์การอยู่อาศัยของมนุษย์กว่าหนึ่งหมื่นปี

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

  ที่พัก

  FURONG CHA XI TAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
  จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูหรงเจิ้น เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้ จากนั้นนำท่านล่องเรือข้ามฟากเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองจางเจียเจี้ย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนู BBQ ปิ้งย่างเกาหลี

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย
  หมายเหตุ เนื่องจากเขตเมืองเก่าไม่อนุญาตให้รถบัสใหญ่เข้าจอดภายในเมือง การเดินทางจะใช้รถประจำทางภายในเมืองแทน โดยรถบัสจะจอดรออยู่บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว
  นำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นียิมชนื่ชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ นำท่านเดินทางผ่าน ถนนคนเดินสือป้าน ถนนโบราณสายวัฒนธรรมที่ลายร้อมด้วยบ้านเรือนชาวบ้าน ร้านค้า การละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้าน ที่ลายร้อมด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมชาวเผ่าถู่เจียอย่างเข้มข้น จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
  ***หมายเหตุ กรณีที่ทางการเมืองเฟิ่งหวงปิดปรับปรุงหรืองดการล่องเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  XIANGXI SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง)
  **สัมภาระของท่านจะเก็บไว้บนรถบัส จะรับสัมภาระอีกครั้งในช่วงเย็น ณ เมืองฉางซา**
  หมายเหตุ รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับตึก IFS ตึกที่สูงที่สุดในมณฑล จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ CHANGSHA IFS x POP MART ศูนย์รวม ART TOY สุดน่ารัก ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เลือกซื้อกล่องสุ่มหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น ลาบูบู้ มอลลี่ และอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ นำท่านแวะ ตึก WENHEYOU แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดฮิปกับบรรยากาศสุดวินเทจ ราวกับเกาะฮ่องกงในยุค 1980 ที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า ที่แข่งขันกันอวดสีสันด้วยป้ายร้านแสงนีออน สลับลดหลั่นกันไปตามชั้นต่างๆ นอกจากนั้นยังมีลิฟต์โบราณ ที่ไม่โบราณด้วยความปลอดภัยจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจีน จัดว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) อิ่มจุใจกับ บุฟเฟต์ซีฟู้ด
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา

  23.30 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต เที่ยวบินที่ VZ3605 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

  02.00 น.+1

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ **เดินทางถึงในวันถัดไป **

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสารเข้าประเทศ

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น 

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)**หากลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับแผนคุ้มครองที่สูงขึ้น ได้แก่ Platinum Plan สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่มหัก ณ ที่จ่าย 3%

SBTCSX4NCSXVZ240821A

เดินทางวันที่ 21 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-08-21 2024-08-21 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-08-31 2024-09-01 23:30 - 02:00+1 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240826A

เดินทางวันที่ 26 ส.ค. 2567 - 30 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-08-26 2024-08-26 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-08-30 2024-08-30 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240902A

เดินทางวันที่ 02 ก.ย. 2567 - 06 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-02 2024-09-02 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-06 2024-09-06 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240903A

เดินทางวันที่ 03 ก.ย. 2567 - 07 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-03 2024-09-03 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-07 2024-09-07 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240905

เดินทางวันที่ 05 ก.ย. 2567 - 09 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-05 2024-09-05 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-09 2024-09-09 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240909A

เดินทางวันที่ 09 ก.ย. 2567 - 13 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-09 2024-09-09 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-13 2024-09-13 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240910A

เดินทางวันที่ 10 ก.ย. 2567 - 14 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-10 2024-09-10 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-14 2024-09-14 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240912A

เดินทางวันที่ 12 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-12 2024-09-12 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-16 2024-09-16 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240916A

เดินทางวันที่ 16 ก.ย. 2567 - 20 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-16 2024-09-16 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-20 2024-09-20 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240917A

เดินทางวันที่ 17 ก.ย. 2567 - 21 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-17 2024-09-17 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-21 2024-09-21 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240919A

เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-19 2024-09-19 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-23 2024-09-23 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240923A

เดินทางวันที่ 23 ก.ย. 2567 - 27 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-23 2024-09-23 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-27 2024-09-27 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240924A

เดินทางวันที่ 24 ก.ย. 2567 - 28 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-24 2024-09-24 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-28 2024-09-28 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241010A

เดินทางวันที่ 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-10 2024-10-10 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-14 2024-10-14 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241014A

เดินทางวันที่ 14 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-14 2024-10-14 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-18 2024-10-18 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241015A

เดินทางวันที่ 15 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-15 2024-10-15 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-19 2024-10-19 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241017A

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-17 2024-10-17 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-21 2024-10-21 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241021A

เดินทางวันที่ 21 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-21 2024-10-21 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-25 2024-10-25 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241022A

เดินทางวันที่ 22 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-22 2024-10-22 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-26 2024-10-26 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241024A

เดินทางวันที่ 24 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-24 2024-10-24 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-28 2024-10-28 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241028A

เดินทางวันที่ 28 ต.ค. 2567 - 01 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-28 2024-10-28 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-01 2024-11-01 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241031A

เดินทางวันที่ 31 ต.ค. 2567 - 04 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-31 2024-10-31 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-04 2024-11-04 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241104A

เดินทางวันที่ 04 พ.ย. 2567 - 08 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-04 2024-11-04 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-08 2024-11-08 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241105A

เดินทางวันที่ 05 พ.ย. 2567 - 09 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-05 2024-11-05 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-09 2024-11-09 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241107A

เดินทางวันที่ 07 พ.ย. 2567 - 11 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-07 2024-11-11 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-11 2024-11-12 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241111A

เดินทางวันที่ 11 พ.ย. 2567 - 15 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-11 2024-11-11 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-15 2024-11-15 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241112A

เดินทางวันที่ 12 พ.ย. 2567 - 16 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-12 2024-11-12 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-16 2024-11-16 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241114A

เดินทางวันที่ 14 พ.ย. 2567 - 18 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-14 2024-11-14 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-18 2024-11-18 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241118A

เดินทางวันที่ 18 พ.ย. 2567 - 22 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-18 2024-11-18 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-22 2024-11-22 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241121A

เดินทางวันที่ 21 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-21 2024-11-21 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-25 2024-11-25 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241125A

เดินทางวันที่ 25 พ.ย. 2567 - 29 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-25 2024-11-25 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-29 2024-11-29 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241126A

เดินทางวันที่ 26 พ.ย. 2567 - 30 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-26 2024-11-26 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-30 2024-11-30 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241128A

เดินทางวันที่ 28 พ.ย. 2567 - 02 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-28 2024-11-28 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-02 2024-12-02 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241201A

เดินทางวันที่ 01 ธ.ค. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-01 2024-12-01 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-05 2024-12-05 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241203A

เดินทางวันที่ 03 ธ.ค. 2567 - 07 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-03 2024-12-03 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-07 2024-12-07 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241204A

เดินทางวันที่ 04 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-04 2024-12-04 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-08 2024-12-08 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241205A

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 09 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-05 2024-12-05 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-09 2024-12-09 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241206A

เดินทางวันที่ 06 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-06 2024-12-06 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-10 2024-12-10 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241208A

เดินทางวันที่ 08 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-08 2024-12-08 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-12 2024-12-12 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241212A

เดินทางวันที่ 12 ธ.ค. 2567 - 16 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-12 2024-12-12 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-16 2024-12-15 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241213A

เดินทางวันที่ 13 ธ.ค. 2567 - 17 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-13 2024-12-13 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-17 2024-12-17 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241219A

เดินทางวันที่ 19 ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-19 2024-12-19 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-23 2024-12-23 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241220A

เดินทางวันที่ 20 ธ.ค. 2567 - 24 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-20 2024-12-20 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-24 2024-12-24 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241226A

เดินทางวันที่ 26 ธ.ค. 2567 - 30 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-26 2024-12-26 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-30 2024-12-30 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241227A

เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-27 2024-12-27 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-31 2024-12-31 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241229A

เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-29 2024-12-29 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2025-01-02 2025-01-02 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ250101A

เดินทางวันที่ 01 ม.ค. 2568 - 05 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2025-01-01 2025-01-01 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2025-01-05 2025-01-05 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ250102A

เดินทางวันที่ 02 ม.ค. 2568 - 06 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2025-01-02 2025-01-02 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2025-01-06 2025-01-06 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ250103A

เดินทางวันที่ 03 ม.ค. 2568 - 07 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2025-01-03 2025-01-03 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2025-01-07 2025-01-07 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605
รหัสทัวร์ : TSBSBTCSX-VZ005