สวนพุทธรรมหนานซาน / อุทยานวัฒนธรรมเผ่าแม้-หลี่ / หุบเขากุหลาบ ณ อ่าวยาหลงวาง / เยือนถิ่นไก่ขึ้นชื่อ ลิ้มรสไก่ไหหลำ ชมวิว ณ เรื่องเล่าแห่งท้องทะเล / พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน / ซานย่า / อุทยานกวางเหลียวหลัง / ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา / เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร * วนอุทยาน สุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) / ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา / ถนนคนเดินอี้เหิง / ** OPTIONAL SHOW : ตำนานรักพันปี (เชียนกู่ฉิง) / ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ / หุบเขากุหลาบ ย่าหลงวาน / หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวแม้ว ชาวหลี / ผลิตภัณฑ์ชาร์โคลเพื่อสุขภาพ / ไห่โข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง) / ถนนโบราณฉีโหลว / ลิ้มรสอาหารจักรพรรดิหลี่หวัง / อาหารเจ ณ สวนพุทธรรมหนานซาน
 • : 022773000

ไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า สวรรค์แดนใต้ ฮาวายแดนมังกร 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Lion Air และ Vietjet Air (SL/VZ)

4.0
รหัสทัวร์
: TSBSBTHAK-SL001
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: จีน
สายการบิน
: SL
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ไหโข่ว ซานย่า ไห่หนาน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

สวนพุทธรรมหนานซาน / อุทยานวัฒนธรรมเผ่าแม้-หลี่ / หุบเขากุหลาบ ณ อ่าวยาหลงวาง / เยือนถิ่นไก่ขึ้นชื่อ ลิ้มรสไก่ไหหลำ ชมวิว ณ เรื่องเล่าแห่งท้องทะเล / พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน / ซานย่า / อุทยานกวางเหลียวหลัง / ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา / เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร * วนอุทยาน สุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) / ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา / ถนนคนเดินอี้เหิง / ** OPTIONAL SHOW : ตำนานรักพันปี (เชียนกู่ฉิง) / ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ / หุบเขากุหลาบ ย่าหลงวาน / หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวแม้ว ชาวหลี / ผลิตภัณฑ์ชาร์โคลเพื่อสุขภาพ / ไห่โข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง) / ถนนโบราณฉีโหลว / ลิ้มรสอาหารจักรพรรดิหลี่หวัง / อาหารเจ ณ สวนพุทธรรมหนานซาน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTHAK3NHAKSL240226
26 ก.พ. 256701 มี.ค. 2567

12,888

ติดต่อเรา
SBTHAK3NHAKSL240311
11 มี.ค. 256715 มี.ค. 2567

13,888

จอง
SBTHAK3NHAKSL240325
25 มี.ค. 256729 มี.ค. 2567

13,888

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 15.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน ไลออน แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL)

  18.30 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบินที่ SL8810 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  21.50 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีนรองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง

  ที่พัก

  AILI HOTEL MEIYUAN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
  จากนั้นนำท่านสู่ SEA STORY ณ แดนสวรรค์ป๋ออ๋าว ที่นี่ทำให้คนเราสามารถลืมเรื่องวุ่นวายในชีวิต ปลุกจิตใจให้เคลื่อนไหวดังเกลียวคลื่น ณ อ่าวอี้ว์ไต้ (อ่าวเข็มขัดหยก) ที่สวยงาม มีสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณฝันหา ด้านหน้าหันสู่ท้องทะเล ฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่นและดอกไม้ผลิบานทิวทัศน์งามน่าชม “Sea Story หรือ เรื่องราวของทะเล” ประกอบไปด้วยแหล่งเช็คอินและถ่ายรูปมากมาย ทั้งบ้านปะการัง ม้านั่งจากซากเรือเก่า นอกจากนั้นยังมีทั้งกาแฟ สุราเลิศรส อาหารท้องถิ่นแบบฉบับชาวประมง
  นำท่านออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน ชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาจากทั่วจีน จากประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า
  จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์เครื่องนอนยางพารา เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีและสรีระศาสตร์ อีกที่งยังราคาย่อมเยาอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) อาหารสไตล์ซานย่า
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  WENHAO SEAVIEW HOTEL SANYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
  นำท่านเที่ยว อุทยานพุทธธรรมหนานซาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) อาหารเจ ณ สวนพุทธรรม

  บ่าย

  นำคณะเดินทางสู่ วนอุทยานสุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า "เทียนหยา" และ "ไห่เจียว" ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายสุดทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน จุดชมวิวแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "เทียนหยา ไห่เจียว" แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ
  นำท่านแวะชมสินค้าเพื่อคุณภาพจากทะเล ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงหัวใจและสมอง ป้องกันภาวะหัวใจอุดตัน และป้องกันการอุดตันของสมอง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง หรือผู้ที่ต้องการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากสภาวะต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาการซึมเศร้า และโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย
  นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินอี้เหิง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารและความบันเทิง ตลาดที่ชาวซานย่านิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่มีทั้งขายอาหาร ขนม และผลไม้ที่มีชื่อเสียง แล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกด้วย

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ อี้เหิงไนท์มาร์เก็ต
  OPTIONAL SHOW : โชว์รักพันปี เชียนกู่ฉิง ท่านละ 320 หยวน การแสดงนาฎกรรมผสมผสานระหว่างแสงสีเสียงและการเต้นรำผสมผสานกับกายกรรม ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวและตำนานเรื่องเล่าของไห่หนาน

  ที่พัก

  WENHAO SEAVIEW HOTEL SANYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
  นำท่านแวะชมสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน จากภูมิปัญญาของจีนกว่า 4 พันปี ที่สืบทอดและมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าใช้ได้จริง
  นำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนู อาหารจักพรรดิชาวแม้ว
  นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง
  นำท่านแวะชม สินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตมาจากถ่านชาร์โคลที่มีสรรพคุณในการดูดซับสารพิษออกจากร่างกาย ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพผสานเข้ากับศาสตร์การแพทย์แผนจีน อีกทั้งราคายังย่อมเยาอีกด้วย
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง)
  หมายเหตุ
  - รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม
  - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินฉีโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2กม. สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่นคือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินฉีโหลว
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 02.35 น.

  อำลา เมืองไหโข่ว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดย สายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต เที่ยวบินที่ VZ3705 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  03.55 น.

  เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

โปรดทราบ เนื่องจากโปรแกรมนี้ เดินทาง โดย 2 สายการบิน ดังนั้นสนามบินที่ใช้ในการเดินทางจะมีดังนี้

 ไฟลท์เดินทางขาไป โดย สายการบิน ไทย ไลออนแอร์ เช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง
ไฟลท์ขากลับ โดย สายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต จะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
  - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

      ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าเอกสารเข้าเมืองประเทศจีน ** กรณีที่ประเทศจีนเปลี่ยนนโยบายการเข้าประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 9. *** ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก, ร้านไข่มุก,ร้านผีเซี๊ยะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน ***

SBTHAK3NHAKSL240226

เดินทางวันที่ 26 ก.พ. 2567 - 01 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAK 2024-02-26 2024-02-26 18:30 - 21:50 avatar-img SL8810
HAK - BKK 2024-03-01 2024-03-01 02:35 - 03:55 avatar-img VZ3705

SBTHAK3NHAKSL240311

เดินทางวันที่ 11 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAK 2024-03-11 2024-03-11 18:30 - 21:50 avatar-img SL8810
HAK - BKK 2024-03-15 2024-03-15 02:35 - 03:55 avatar-img VZ3705

SBTHAK3NHAKSL240325

เดินทางวันที่ 25 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAK 2024-03-25 2024-03-25 18:30 - 21:50 avatar-img SL8810
HAK - BKK 2024-03-29 2024-03-29 02:35 - 03:55 avatar-img VZ3705
รหัสทัวร์ : TSBSBTHAK-SL001