คุนหมิง - ตำหนักทอง - ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมขึ้นกระเช้าใหญ่) – โชว์IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง - วัดหยวนทง-ชมดอกซากุระสวนหยวนทง - สวนน้ำตก - เมืองโบราณกวนตู้
 • : 022773000

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ชมดอกซากุระ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)

4.0
รหัสทัวร์
: TSBSBTKMG-MU009
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: จีน
สายการบิน
: MU
ระยะเวลา
เส้นทาง
: คุนหมิง ลี่เจียง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

คุนหมิง - ตำหนักทอง - ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมขึ้นกระเช้าใหญ่) – โชว์IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง - วัดหยวนทง-ชมดอกซากุระสวนหยวนทง - สวนน้ำตก - เมืองโบราณกวนตู้

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTKMG3NKMGMU240305
05 มี.ค. 256708 มี.ค. 2567

20,900

จอง
SBTKMG3NKMGMU240311
11 มี.ค. 256714 มี.ค. 2567

20,900

จอง
SBTKMG3NKMGMU240312
12 มี.ค. 256715 มี.ค. 2567

20,900

เต็ม
SBTKMG3NKMGMU240327
27 มี.ค. 256730 มี.ค. 2567

20,900

จอง
SBTKMG3NKMGMU240328
28 มี.ค. 256731 มี.ค. 2567

20,900

เต็ม
SBTKMG3NKMGMU240329
29 มี.ค. 256701 เม.ย. 2567

20,900

เต็ม
SBTKMG3NKMGMU240330
30 มี.ค. 256702 เม.ย. 2567

21,900

เต็ม

รายละเอียดทัวร์

 • 04.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ China Eastern (MU) รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  07.50 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย โดยเที่ยวบินที่ MU9622 **เสิร์ฟอาหารหรือ Snack Box บนเครื่อง**

  11.25 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  บ่าย

  นำท่านชม ตำหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ระยะทางประมาณ 338 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

  ที่พัก

  FEILONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 3)
  นำท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์
  นำท่านชม เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town) เมืองสวยยูนนาน ที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์ของเมืองหลวงเก่าที่มีอายุยาวนานถึง 1,200 ปี ท่านจะพบกับตึกอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีบรรยากาศคลาสสิกมากให้ความรู้สึกเหมือนหลุด เข้าไปในซีรีส์ยุคจีนโบราณเลยทีเดียว

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

  บ่าย

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองลี่เจียง (ระยะทาง 172 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทาง 2.5 ชั่วโมง)
  นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ หรือที่รู้จักกันว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และหน่าซี ไว้ด้วยกัน นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก้นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

  ที่พัก

  JP HILLY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 6)
  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) สู่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา หมายเหตุ : หากกระเช้าปิดทำการเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉิน ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นการโดยสารโดยกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
  จากนั้นชม โชว์ IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551 หมายเหตุ : หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ** ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นการชมโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ **

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

  บ่าย

  เดินทางสู่ หุบเขาน้ำเงิน หรือ ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ้าคราม น้ำตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตกและแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของศิลปินนักวาดภาพและคู่รักที่มักจะมาถ่ายภาพที่น่าประทับใจ นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม
  หมายเหตุ - รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  ที่พัก

  LONGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 10)
  นำคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้
  จากนั้นนำท่านสู่ สวนซากุระหยวนทง ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสำหรับชมดอกซากุระมากที่สุด ภายในสวนมีต้นซากุระทั้งพันธุ์ญี่ปุ่นและพันธุ์ยูนนานหลายพันต้นออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยงาม
  กรุ๊ปเดินทางวันที่ 28-31 มี.ค.ม.67,29 มี.ค.-01 เม.ย.67 และ 30 มี.ค.-02 เม.ย.67 ไฟล์ทขากลับเวลา (MU741: 13:15 - 14:55) วัดหยวนทง-ชมดอกซากุระสวนหยวนทง-คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

  บ่าย

  นำท่านชม สวนน้ำตกคุนหมิง หรือที่รู้จักกันในชื่ออุทยานน้ำตกแม่น้ำหนิวสวนสาธารณะอันงดงามแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างถึงสามปี ครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ และประดับประดาไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ดอกไม้ที่มีชีวิตชีวา และทะเลสาบอันเงียบสงบ นอกจากนั้น เพชรเม็ดงามที่แท้จริงของอุทยานน้ำตกคุนหมิง ก็คือน้ำตกอันน่าทึ่ง ด้วยความกว้างกว่า 400 เมตร และตั้งตระหง่านอยู่ที่ความสูง 12.5 เมตร จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งช็อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเดินชมของฝาก
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุณหมิง

  22.50 น.

  อำลา นครคุนหมิง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU9621 รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ **เสิร์ฟอาหารหรือ Snack Box บนเครื่อง**

  00.45 น.+1

  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว(มาตรฐานโรงแรมจีน)

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 23 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

      ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 23 กิโลกรัม / ท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าซักรีด ฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

SBTKMG3NKMGMU240305

เดินทางวันที่ 05 มี.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-03-05 2024-03-05 07:50 - 11:25 avatar-img MU9622
KMG - BKK 2024-03-08 2024-03-09 22:50 - 00:45 avatar-img MU9621

SBTKMG3NKMGMU240311

เดินทางวันที่ 11 มี.ค. 2567 - 14 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-03-11 2024-03-11 07:50 - 11:25 avatar-img MU9622
KMG - BKK 2024-03-14 2024-03-15 23:00 - 00:45 avatar-img MU9621

SBTKMG3NKMGMU240312

เดินทางวันที่ 12 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-03-12 2024-03-12 07:50 - 11:25 avatar-img MU9622
KMG - BKK 2024-03-15 2024-03-16 22:50 - 00:45 avatar-img MU9621

SBTKMG3NKMGMU240327

เดินทางวันที่ 27 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-03-27 2024-03-27 07:50 - 11:25 avatar-img MU9622
KMG - BKK 2024-03-30 2024-03-31 23:00 - 00:45 avatar-img MU9621

SBTKMG3NKMGMU240328

เดินทางวันที่ 28 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-03-28 2024-03-28 07:50 - 11:25 avatar-img MU9622
KMG - BKK 2024-03-31 2024-03-31 13:15 - 14:55 avatar-img MU741

SBTKMG3NKMGMU240329

เดินทางวันที่ 29 มี.ค. 2567 - 01 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-03-29 2024-03-29 07:50 - 11:25 avatar-img MU9622
KMG - BKK 2024-04-01 2024-04-01 13:15 - 14:55 avatar-img MU741

SBTKMG3NKMGMU240330

เดินทางวันที่ 30 มี.ค. 2567 - 02 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-03-30 2024-03-30 07:50 - 11:25 avatar-img MU9622
KMG - BKK 2024-04-02 2024-04-02 13:15 - 14:55 avatar-img MU741
รหัสทัวร์ : TSBSBTKMG-MU009