•อาลีซาน
•เจียงไคเช็ค•วัดเหวินหวู่ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
•ตลาดซีเหมินติง •ตึกไทเป101 •อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
•เจิ้งปิน •จิ๋วเฟิ่น
 • : 022773000

Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เจิ้งปิน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

4.0
รหัสทัวร์
: TSBSBTTPE-BR040
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: Taiwan
สายการบิน
: BR
ระยะเวลา
เส้นทาง
: Taipei

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

•อาลีซาน •เจียงไคเช็ค•วัดเหวินหวู่ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •ตลาดซีเหมินติง •ตึกไทเป101 •อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •เจิ้งปิน •จิ๋วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTTPE3NTPEBR240502
01 พ.ค. 256705 พ.ค. 2567

23,311

เต็ม
SBTTPE3NTPEBR240517
16 พ.ค. 256720 พ.ค. 2567

19,911

เต็ม

รายละเอียดทัวร์

 • 23.00 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน EVA AIR (BR) โดยเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
 • 01.45 น.

  ออกเดินทางสู่เมืองไทเป โดย เที่ยวบินที่ BR206

  06.35 น.

  ถึงท่าอากาศยาน สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุด หรือที่เรา รู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซันไทเป วัดนี้ถือว่า เป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้าน เหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่ และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ชชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้
  รงแรมที่พัก 1เที่ยว) *** โปรแกรมเคาท์ดาวน์จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้างานตามความเหมาะสม***
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเล ถือเป็นเมืองเดียวในไต้หวันที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (Southwest Coast National Scenic Area) และอุทยานแห่งชาติสิรายา โดยทั้ง 3 แห่งนี้ ล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงาม ตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยวี่ซัน ยอดเขาที่สูงที่สุดของไต้หวันอีกด้วย ทำให้เจียอี้มีระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำประมงและเพาะเลี้ยงหอยนางรมเป็นอย่างยิ่ง

  ค่ำ

  รับประทานอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

  ที่พัก

  พักที่ RENYI LAKE HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  นำท่านแวะ ชิมชา ณ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
  นำท่านไปนั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ที่อุดมไปด้วยพลังชี่ ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้นั่นเอง (รวมนั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง
  หลังจากนั้นนำท่านสู่ ตลาดไถจง Taichung Night Market ตลาดกลางคืน แหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้า และของกินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดไถจง

  ที่พัก

  พักที่ STAY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป
  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านพายสับปะรด Vigor pineapple ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวัน เปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้ แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
  เดินทางกลับไทเป นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

  ** ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional บัตรชม ตึกไทเป 101 วิวชั้น 89 ผ่านทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งความประสงค์ ณ วันจองทัวร์ หรือแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วันทำการ**
  TAIPEI 101 Observatory 89th Floor
  บัตรชม ตึกไทเป 101 วิวชั้น 89 ราคาท่านละ 700 บาท

  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านสร้อยสุขภาพ ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติทําให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึก ที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก
  หลังจากนั้นนำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิด รวมถึงรูปภาพของท่านมาดาม ซ่งเม่ยหลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสอ งแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่ง ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญ คือ บริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุกๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
  นำท่านสู่ ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ซีเหมินติง

  ที่พัก

  พักที่ YIDEAR HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
  นำท่านแวะ ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง ตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบัน นี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝาก แบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือ หมู่บ้านOTOPของไต้หวันนั่นเอง และที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวัน และการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้ และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
  นำท่านสู่ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิง เป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน Zhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 ถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวันจากนั้นนำท่านสู่ ตั้นสุ่ย เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกน้ำที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุ่มสาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกน้ำ มีลักษณะเป็นปากอ่าวที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ 400 ปีที่แล้ว และหลังจากชมวิวสวยๆกันแล้ว ก็จะมาเดินเล่นกันต่อที่ ถนนโบราณตั้นสุ่ย แหล่งช้อปปิ้ง กินเที่ยว ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  20.45 น.

  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ BR205

  23.30 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3.การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท 
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
4.กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6.การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
6.1แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
6.2แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
6.3แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
6.4เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ 
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที่มีการลงร้าน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( เฉพาะค่าบริการ) 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2.ค่าเอกสารเข้าเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ณ ที่จ่าย 3%

SBTTPE3NTPEBR240502

เดินทางวันที่ 01 พ.ค. 2567 - 05 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-05-02 2024-05-02 01:45 - 06:35 avatar-img BR206
TPE - BKK 2024-05-05 2024-05-05 20:45 - 23:30 avatar-img BR205

SBTTPE3NTPEBR240517

เดินทางวันที่ 16 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-05-17 2024-05-17 01:46 - 06:35 avatar-img BR206
TPE - BKK 2024-05-20 2024-05-20 20:45 - 23:30 avatar-img BR205
รหัสทัวร์ : TSBSBTTPE-BR040