กรุงสต็อกโฮล์ม | เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา | เมืองคาลสตัท | กรุงออสโล | อุทยานฟรอกเนอร์ | Karl Johans Gate | ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น | กรุงโคเปนเฮเกน | พักค้างคืนบน เรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS | ปราสาทโรเซนบอร์ก
 • : 022773000

THE 3 CAPITALS OF SCANDINAVIAN สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

รหัสทัวร์
: TSBGO3ARN-TG001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: โคเปนเฮเกน ออสโล คาร์ลสตัด สต็อกโฮล์ม

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

กรุงสต็อกโฮล์ม | เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา | เมืองคาลสตัท | กรุงออสโล | อุทยานฟรอกเนอร์ | Karl Johans Gate | ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น | กรุงโคเปนเฮเกน | พักค้างคืนบน เรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS | ปราสาทโรเซนบอร์ก

รายละเอียดทัวร์

 • 22.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 00.05 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม โดยสายการบินการไทย เที่ยวบินที่ TG 960 (คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. ถึง 06.00 น.)

  07.00 น.

  ถึงท่าอากาศยาน สต็อกโฮล์ม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2566) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชมกรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมกรุงสตอกโฮล์มจากจุดชมวิวเนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ มีสถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น
  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์ สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านชมย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) จัตุรัสที่เต็มไปด้วยตึกสีสันสดใส มีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ ในปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL GLOBE หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน เข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นำท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก แล้วนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวเมือง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC KLARALVEN หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frogner Sculpture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนั้นนำท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่าน ถ่ายรูปศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC SJOLYST หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen Ski Jump Arena) นี้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตำนานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทำการค้าและออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุด นำท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสำคัญประจำเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อีกทั้ง โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลง เรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)

  16.30 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ

  ที่พัก

  ที่พัก พักค้างคืนบน เรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW) ** ในกรณีที่ห้องพัก Sea View Cabin มีจำนวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท **
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญเทียบท่าอยู่ ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีตำนานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนั้นให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC SLUSEHOLMEN หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

  10.00 น.

  นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

  14.25 น.

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951 (คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.25 น. ถึง 06.20 น.)
 • 06.00 น.

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์    อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.  ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 13 ยูโร)
3.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ท่านละ 24 ยูโร)
4.  ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำไโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
5.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล และ ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
6.  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
7.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
8.  ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)